با تصویب هیات وزیران؛

آیین نامه نظارت و مراقبت الکترونیک زندانیان واجد شرایط ابلاغ شد

آیین نامه

تهران- ایرنا- هیات دولت آیین نامه ای را تصویب کرد که بر اساس آن نظارت و مراقبت الکترونیک زندانیان واجد شرایط برای اجرا ابلاغ شد.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، براساس این آیین نامه، در خواست کتبی زندانی، سپردن تامین های لازم نزد قاضی ناظر زندان یا قاضی اجرای احکام و تعیین محدوده تردد مجاز زندانیان با نظر شورای طبقه بندی و ابلاغ کتبی به زندانی پس از موافقت مرجع قضایی مربوط و قبل از نصب دستگاه به زندانی، از مراحل پذیرش و نحوه نظارت بر زندانیان مشمول این آیین نامه است.

هیات وزیران بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری و به استناد بند (و) تبصره 17 ماده واحده قانون بودجه سال 1393کل کشور، معاون اول رییس جمهوری آیین نامه نظارت و مراقبت الکترونی زندانیان واجد شرایط را برای اجرا ابلاغ کرد.

بر اساس این آیین نامه، زندانیان جرایم تعزیری از درجه 5 تا 8 با نظر دادگاه؛ زندانیان محکوم به جایگزین های حبس با نظر دادگاه؛ زندانیانی که به مرخصی اعزام می شوند یا در زندان های باز، موسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی اشتغال دارند؛ زندانیان مشمول این آیین نامه هستند.

همچنین زندانیان مشمول ماده 227 آیین نامه اجرایی سازمان که به مرخصی اعزام می شوند و براساس تصمیم دادستان یا شورای طبقه بندی، تکلیفی مانند عدم خروج در برخی از اماکن در حین مرخصی دارند، نیز مشمول این آیین نامه می شوند.

از دیگر مشمولان این آیین نامه زندانیان جرایم تعزیری درجه 5 تا 7 هستند که با تشخیص و تایید شورای طبقه بندی و موافقت مقام قضایی که تمام یا بخشی از محکومیت خویش را با لحاظ کردن شرایطی مانند فقدان سابقه جرایم عمدی، اشتغال در محل کار و عدم مشمولیت جرایم موضوع ماده 221 آیین نامه اجرایی سازمان را سپری می کنند.

بر این اساس، وزارت دادگستری و سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مکلفند در مدت دو ماه مقدمات و زیر ساخت های اجرایی شدن این آیین نامه را فراهم کنند.

زندانی متقاضی استفاده از این امتیاز مکلف است علاوه بر ارائه تامین مذکور در بند 2 ماده 4 این آیین نامه، معادل مبلغ دو برابر قیمت روز دستگاه نصب شده را که به طور سالانه قیمت آن توسط سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور تعیین می شود، به عنوان ودیعه نزد زندان قرار دهد.

ودیعه مذکور در زمان آزادی پس از کسر هزینه های مربوط یا خسارت احتمالی وارده به تجهیزات یادشده از ناحیه زندانیان استفاده کننده مشمول این آیین نامه به زندانی عودت داده می شود.

طبق این تصویب نامه، تعرفه استفاده از تجهیزات مذکور روزانه سی هزار ریال تعیین می شود که توسط سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور از زندانیان مشمول این آیین نامه اخذ و به حساب در آمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور، واریز می شود، صددرصد وجوه حاصله بابت هزینه های جاری به سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اختصاص پیدا می کند.

زندانیانی که به تشخیص قاضی ناظر زندان یا قاضی اجرای احکام یا رییس زندان و موسسه مربوط قادر به پرداخت تمام یا بخشی از وجوه نباشند، از پرداخت آن بخش از هزینه معاف می شوند.

براساس این مصوبه، واحدهای نظارت الکترونیکی، زندانیان را به صورت شبانه روزی تحت نظارت قرار داده و در صورت تخلف از تعهد اخذ شده، بلافاصله موضوع توسط این واحدها حسب مورد از طریق تلفن یا با کمک مامورین انتظامی محل، کنترل و متخلف به زندان احضار می شود.

همچنین، چنانچه زندانی پس از احضار شفاهی یا کتبی ظرف مدت تعیین شده و حداکثر 24 ساعت خود را به زندان معرفی نکنند موضوع از سوی رییس زندان به مرجع قضایی مربوط اعلام و مرجع یاد شده مکلف است نسبت به ضبط وثیقه و صدور دستور دستگیری زندانی توسط نیروی انتظامی اقدام کند.

طبق این مصوبه، پس از دستگیری، زندانی جهت تحمل باقی مانده محکومیت به زندانی بسته تحویل خواهد شد و تا پایان محکومیت از این امتیاز محروم می شود.

همچنین در صورت حضور با تاخیر، چنانچه توضیحات ارایه شده از سوی زندانی مورد تایید رییس زندان و شورای انضباطی قرار نگیرد، زندانی جهت ادامه محکومیت به زندان معرفی می شود و حداقل به مدت سه ماه از امتیاز این آیین نامه محروم می شود.

براین اساس، در مواردی که فعل ارتکابی زندانی دارای عنوان مجرمانه باشد، رییس زندان یا موسسه مربوطه مکلف است مراتب را به مراجع صالح اعلام کند و هرگونه تخلف از شرایط تعیین شده برای زندانی یا خرابکاری عمدی در دستگاه و یا ارتکاب جرم در طول مدت نظارت، علاوه بر محرومیت های یادشده، در شورای انضباطی رسیدگی و یکی از تنبیهات مذکور در ماده 175 آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اعمال می شود.

یاد آور می شود در آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره 17 قانون بودجه سال 1393 کل کشور آمده است: به سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اجازه داده می شود، زندانیانی که به مرخصی اعزام می شوند یا در زندان های باز، موسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی اشتغال دارند و همچنین محکومان واجد شرایط را تحت نظارت و مراقبت الکترونیک قرار دهد.

برخورداری زندانیان از امتیاز مذکور و نیز صدور حکم نظارت و مراقبت الکترونیک علاوه بر سپردن تامین های مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری منوط به تودیع ودیعه بابت تجهیزات مربوطه است.

خسارات احتمالی وارده به تجهیزات مذکور از ناحیه استفاده کنندگان از محل ودیعه های مأخوذه تأمین می گردد. تعرفه استفاده از تجهیزات مذکور روزانه سی هزار ریال تعیین می شود که توسط سازمان زندان ها واقدامات تامینی و تربیتی کشور از استفاده کننده اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور موضوع ردیف درآمدی 140164 جدول شماره 5 این قانون واریز می شود.

دولت مکلف است صددرصد وجوه حاصله را بابت هزینه های جاری به سازمان زندان ها واقدامات تامینی و تربیتی کشور اختصاص داده و پرداخت کند. زندانیانی که به تشخیص قاضی ناظر زندان یا اجرای حکم یا رییس زندان و موسسه مربوطه قادر به پرداخت تمام یا بخشی از وجوه مزبور نباشند از پرداخت آن بخش از هزینه معاف هستند.

سیام**9012 ** 1418
کد N233807