آسمانخراش 650 منهتن؛ نماد استانداردهای دوگانه غرب

کد N233682