اندیشکده آمریکایی:

اوباما در ماجرای ابوطالبی بدنبال جلب نظر مخالفان داخلی بود/ ممکن است این اقدام خلاف امریکا تبدیل به سنت شود