تبعیض و دوگانگی اقتصادی در اروپا

اقتصادی و اجتماعیی در اروپا,یونان

آتن- ایرنا- تبعیض و دوگانگی اقتصادی در جمع کشورهای اروپایی باعث فقر جنوب و ثروت اندوزی شمال این قاره شده است.

به گزارش روز جمعه ایرنا ازآتن، تبعیض و دوگانگی عملکرد اقتصادی در میان جمع کشورهای اروپایی باعث فقر کشورهای جنوب و ثروت اندوزی کشورهای شمال این قاره پیر گشته است.

تفاوت سطح درآمد، میزان اشتغال ، رشد درآمد ناخالص ملی، رفاه و آسایش زندگی بین کشورهای جنوب و شمال قاره پیر اروپا باعث شده که شهروندان کشورهای جنوب این قاره دیگر اعتمادی به اتحادیه اروپا نداشته باشند و سیاسیون به روشنی ازیک نوع گسترش تبعیض نژادی دراین قاره سخن به میان می آورند.

براساس گزارش اداره آمار اروپاˈ یورواستاتˈ که در روزنامه یونانی زبان ˈ تو یماˈ منتشر شد شکاف طبقاتی و سطح درآمد بین شهروندان جنوب و شمال قاره اروپا هر روزگسترده تر می شود و هر چه کشورهای جنوب این قاره بیشتر به فقر سوق داده می شوند، کشورهای شمالی از درآمد بیشتر و کاهش میزان بیکاری بهره می برند.

براساس گزارش اداره آمار اتحادیه اروپا درحالیکه میزان بیکاری در کشورهای شمالی اتحادیه اروپا بطورکلی از 5 درصد فراتر نمی رود، درکشورهای جنوبی همچون یونان حدود 28 درصد برآورد می شود وحتی نرخ بیکاری در جوانان و بانوان از 60 درصد هم فراتر رفته است.

درحالیکه نرخ بیکاری در جوانان کشور اتریش 3 درصد،درکشور آلمان 5 درصد،در کشور سوئد 4 درصد،درکشور انگلیس حدود 5/5 در صد و درکشور فرانسه در همین حدود می باشد،نرخ بیکاری در جمع جوانان یونانی به 61 درصد و اسپانیا 55 درصد رسیده است.

براساس گزارش اداره آمار اتحادیه اروپا در بعضی از مناطق دور افتاده یونان نرخ بیکاری درمیان جوانان و بانوان حدود 70 درصد و در بعضی از مناطق دوره افتاده اسپانیا حدود 72 درصد است، درحالیکه در مناطق دور افتاده کشورهای شمالی و ثروتمند اتحادیه اروپا نرخ متوسط بیکاری در جمع جوانان و بانوان به 6 درصد هم نمی رسد.

به نظر می رسد که کشورهای اروپای شمالی با تحمیل اجرای سیاست ریاضت اقتصادی در کشورهای جنوب اروپا که با مشکلات و بحران مالی دست و پنجه نرم می کنند، باعث شده اند که نه تنها اقتصادی این کشورها بهبودی نیابد،بلکه هر روز به میزان بیکاری، رکود بازار و در نتیجه کاهش درآمد ملی و افزایش فقر در این کشورها افزوده شود.

اروپام**2170**1856
کد N231286