عبدالفتاح السیسی:

منطقه خاورمیانه با چالشهای فراوانی روبر است

آفریقا و خاورمیانه

نامزد انتخابات ریاست جمهوری مصر چالشهای پیش روی منطقه را زیاد دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، عبدالفتاح السیسی گفت: منطقه خاورمیانه با چالشهای زیادی روبرو است و به کمکهای فوری و قوی نیازمند.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری مصر بیان کرد: خاورمیانه برای اینکه به دست گروههای افراطی نیافتد به کمک فوری نیاز دارد و برای این منطقه حمایت شود تا بتواند دوباره روی پایش بایستند و اجازه نفوذ افراط گرایی را ندهد.

وی که در دیدار با فرستاده ژاپن یوتاکا امورا سخن می گفت تاکید کرد: ما احترام و ارزش زیادی برای ژاپن که تاریخ خود را ساخته اند قائل هستیم به ویژه که ژاپنی ها بر مشکلات پیش روی توسعه غلبه کرده اند.