مقام های پاکستانی برتقویت روابط با ایران تاکید کردند

کد N230179