نماینده مجلس ترکیه از اردوغان به علت تامین گاز سارین برای گروه های تروریستی سوریه شکایت کرد

محاکمه,سوریه

آنکارا- ایرنا - نماینده حزب جمهوری خواه خلق از ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر، ˈهاکان فیدانˈ رییس سازمان اطلاعات و امنیت و ˈاحمد داوداوغلو ˈ وزیر خارجه ترکیه به اتهام اقدام به تامین گاز ˈ سارین ˈبرای گروه های تروریستی و ارتکاب جرم علیه بشریت شکایت کرد.

به گزارش روز پنجشنبه ایرنا ، ˈحسین آیگونˈ نماینده مردم ˈتونجعلیˈ از حزب ˈ جمهوری خواه خلق در مجلس ملی ترکیه ، با عنوان اینکه این سه نفر در حملات با گاز سارین توسط گروه های تروریستی در سوریه نقش دارند ، علیه آنان به اتهام ارتکاب جرم علیه بشریت به دادگاهی در ترکیه اقامه دعوی کرد.

آیگون در شکایت نامه خود با اشاره به اینکه ترکیه به گروه های مخالف سوری کمک تسلیحاتی انجام می دهد ، آورده است : گروه های تروریستی در سوریه ، ترکیه را به عنوان پایگاه مورد استفاده قرار می دهند و دست به عملیات های تروریستی در این کشور می زنند.

وی با اشاره به اینکه نخست وزیر ترکیه از جنگ در سوریه که تاکنون منجر به مرگ بیش از یکصد هزار نفر شده است ،حمایت می کند به مساله کشته شدن صدها نفر در سوریه بر اثر استفاده از گاز سارین توسط گروه های تروریستی اشاره و اضافه کرد : در روزهای نخست که حملات با گاز سارین در سوریه انجام شده بود ادعاهایی مرتبط با مسوولیت داشتن دولت سوریه مطرح می شد ولی نتیجه تحقیقات سازمان ملل بیانگر آن است که این حملات از سوی دولت سوریه انجام نشده است.

نماینده مجلس ترکیه با اشاره به اینکه بسیاری از رسانه های بین المللی این نکته را که حملات با گاز سارین در سوریه توسط گروههای تروریستی ˈداعیش و النصره ˈ وابسته به القاعده صورت گرفته را منتشر کرده اند افزود : طبق اطلاعات مندرج در این اخبار گاز سارین که در حملات در سوریه مورد استفاده قرار گرفته با اطلاع اردوغان و توسط سازمان اطلاعات و امنیت و ژاندارمری ترکیه تامین شده است و حتی ˈسیمور هرشˈروزنامه نگار مشهور آمریکایی نیز مقاله ای در این زمینه منتشر کرده است.

آیگون در شکایت خود با یادآوری بازرسی از تریلرهای متعلق به سازمان اطلاعات و امنیت حامل تسلیحات نظامی برای گروه های تروریستی در سوریه در شهر آدانا و یادآوری نشست وزارت خارجه که در آن داوداوغلو و فیدان شرکت کرده بودند و نوار صوتی آن منتشر شد نوشت: به این دلایل اردوغان، فیدان و داوداوغلو در تامین کمکهای لجستیکی و مهمات برای گروههای تروریستی در جنگ داخلی سوریه مشارکت کرده اند و زمینه قتل غیرنظامیان را فراهم آورده اند.

آیگون در بخش پایانی شکایت خود به استناد ماده 76 قانون 5237 جزایی ترکیه در مورد ارتکاب جرایم علیه بشریت خواستار محاکمه و مجازات اردوغان ، فیدان و داوداوغلو شده است.

ˈسیمور هرشˈ روزنامه نگار سرشناس آمریکایی به تازگی ،ˈ رجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر ترکیه را به آگاه بودن از تامینˈ گاز سارینˈ توسط این کشور برای تروریست های النصره در سوریه خبر داده بود.

هرش در مطلبی در پایگاه خبری تحلیلی ˈLondon Review of Booksˈ نوشت: حمله شیمیایی 21 اوت سال 2013 در سوریه توسط گروهˈ النصرهˈ صورت گرفت و هدف از آن زمینه سازی برای حمله آمریکا و غرب به سوریه برای سرنگونی دولت دمشق بود.

وی افزود: گاز سارین مورد استفاده در این حمله شیمیایی، از ترکیه برای گروه النصره تامین شد و شخص اردوغان در جریان این اقدام بود.

در تابستان سال گذشته نیز به دنبال وقوع این حمله شیمیایی، در برخی از رسانه های منطقه و جهان، مطالبی درباره رد ادعای حمله شیمیایی به حومه دمشق توسط دولت بشار اسد منتشر شد و برخی از رسانه ها نیز با انتشار اسناد و مدارکی گفتند که گاز سارین از طریق ترکیه برای گروه های تروریستی تکفیری تامین شده است.

در سال گذشته ادعاهای گوناگونی در رسانه های ترکیه در خصوص کشف گاز سارین در این کشور منتشر شد. شهریورماه سال گذشته دادﮔﺎﻫﯽ در ترکیه با ادعای اینکه ﻋﻨﻮان اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮاد ﮐﺸﻒ ﺷﺪه از ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﻫﺎی اﻟﻨﺼﺮه در ﺟﻨﻮب ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺿﺪﯾﺦ ﺑﻮده، ﻣﺘﻬﻤﺎن اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه را آزاد ﮐﺮد اما دادﺳﺘﺎﻧﯽ آداﻧﺎ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻮاد ﻣﮑﺸﻮﻓﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺎز ﺳﺎرﯾﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

12 ﻋﻀﻮ ﮔﺮوه تروریستی اﻟﻨﺼﺮه واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻟﻘﺎﻋﺪه، اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه سال گذشته در ﺷﻬﺮ آداﻧﺎ در ﺟﻨﻮب ﺗﺮﮐﯿﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ دو ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺎز ﺳﺎرﯾﻦ و ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎدی اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﮐﺸﻒ و ﺿﺒﻂ ﺷﺪ.

خاورم ** 2012**230**1566
کد N229867