تظاهرات صدها تونسی علیه صدور احکام سبک علیه مسئولان رژیم بن علی

آفریقا و خاورمیانه

صدها تونسی با برگزاری تظاهراتی در این کشور به صدور احکام سبک علیه مسئولان رژیم زین العابدین بن علی اعتراض کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، صدها تونسی با برگزاری تظاهرات به صدور احکام سبک علیه مسئولان امنیتی برجسته رژیم بن علی که در قتل انقلابیون تونسی مشارکت داشته اند اعتراض کردند.

معترضان در تظاهراتی از مقابل دادگاه نظامی در باب سعدون به سوی ساختمان مجلس موسسان کفن پوشان حرکت کردند.

تظاهرات کنندگان شعار سر می دادنند: ای شهید آسوده بخواب قصاص فقط با خون حاصل می شود، دستگاه قضایی نظامی ساقط باد.

تظاهرات کنندگان تونسی خواستار تکرار محاکمه متهمان در برابر دادگاه مدنی یا تاسیس دادگاه ویژه شد.

شایان ذکر است که دادگاه استنیاف در تونس روز شنبه گذشته حکم سه سال زندان برای قاتلان تظاهرات کنندگان علیه رژیم بن علی صادر کرد.