تیغ ناامنی زیر گلوی شهروندان لیبی و وابستگان خارجی

کد N228009