بنیانگذار مکتب سازه انگاری در گفتگو با مهر:

دیر یا زود نظام سرمایه داری فرو می پاشد/ ماهیت نظام بین الملل آینده