مصباحی‌مقدم با اشاره به سوال رسایی از وزیر نفت:

باید از نص صریح قانون پیروی كنیم

مجلس,مصباحی مقدم

این سوال جزء وظایف وزیر نیست و سوال کننده باید اثبات کند که سوال جزو وظایف وزیراست وآنچه که سوال می‌شود، فقط وظیفه اختصاصی وزیر می‌باشد.

رییس کمیسیون اصل برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: باید از نص قانون اساسی پیروی کرد و ما به حساب اینکه ایشان جز هیات دولت است نمی‌توانیم از ایشان هر سوالی را بپرسیم.

به گزارش خبرنگار‌ایلنا، غلامرضا مصباحی‌مقدم در ‌اخطاری با استناد به اصل ۸۸ و ماده ۹۴ آئین نامه داخلی مجلس و واکنش به طرح سوال ‌حمید‌رسایی از وزیر‌نفت، اظهار‌کرد: در‌ قانون و آئین‌نامه به خوبی در حیطه سوال از وزیر سخن به میان آمده است و این نص قانون است. من تعجب می‌کنم که چگونه هیات رئیسه آن را جزو قلمرو سوال از وزیر دانستند؟

وی افزود: این سوال جزء وظایف وزیر نیست و سوال کننده باید اثبات کند که سوال جزو وظایف وزیراست وآنچه که سوال می‌شود، فقط وظیفه اختصاصی وزیر می‌باشد.

مصباحی‌مقدم وظایف عمومی نمی‌تواند جزو قلمرو سوال باشد، عنوان کرد: باید از نص قانون اساسی پیروی کرد و ما به حساب اینکه ایشان جز هیات دولت است نمی‌توانیم از ایشان هر سوالی را بپرسیم.

کد N225590