در گفتگو با مهر عنوان شد؛

نوع نگاه نامزدهای انتخابات هند نسبت به ایران/ حزب حاکم سنتاً روابط بهتری با ایران دارد