روزنامه السفیر خبر داد:

پاسخ منفی ایران به پیشنهاد جامع آمریکا درباره مسائل مهم منطقه