اشتون:

حل بحران سوریه از مسیری جز دیپلماتیک، غیرممکن است

سوریه,شورای امور خارجی

تهران- ایرنا - ˈکاترین اشتونˈ مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا می گوید غیر ممکن است که بتوان بحران سوریه را از مسیری بجز مسیر دیپلماتیک حل و فصل کرد.

به گزارش ایرنا، ˈاشتونˈ روز دوشنبه در ˈشورای امور خارجیˈ اتحادیه اروپا گفت:سه سال است که می گویم ما به یک راه حل دیپلماتیک برای خروج از این بحران نیاز داریم و در نظر گرفتن هر راهی به جز تلاش برای یافتن راه حل دیپلماتیک برای حل و فصل این بحران، غیرممکن است.

وی در ادامه نقش اخضر ابراهیمی را در این خصوص بسیار مهم دانست و بر لزوم حمایت همه جانبه از وی برای حصول نتایج تاکید کرد . مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا افزود:ˈشما می دانید که ما این مسئله را نه تنها به کسانی که احتمالا با ما هم عقیده اند می گوییم بلکه از آن مهم تر به کسانی که شاید با ما هم عقیده نباشند نیز گوشزد می کنیمˈ.

اشتون در ادامه به موضوع تنش میان غرب و روسیه بر سر اوکراین اشاره کرد و اظهارداشت: ˈبدون شک مهم ترین مسئله مورد بحث ما، وضعیت اوکراین است؛ نگرانی ها روزافزون ما در مورد اقدامات روسیه، گزارش های رسیده درباره ناآرامی در شرق اوکراین، تلاش برای برقراری آرامش، تلاش برای حصول اطمینان از اینکه مردم بتوانند از مجاری دموکراتیک درباره آینده کشورشان صحبت کنند و انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور و مسائل فرای آن در بحث ها در مورد اوکراین اهمیت دارند.ˈ

مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: گزارش های رسیده از اوکراین حاکی از آن است که رییس جمهوری در پی تعامل با شرق این کشور است و از امکان برگزاری نوعی رفراندوم صحبت کرده است اما ما باید درباره منظور دقیق آنها بیشتر صحبت کنیم.ˈ

اشتون در ادامه از اینکه اتحادیه اروپا هیاتی را برای نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری مصر اعزام می کند ابراز خوشحالی کرد و از اتفاق نظر خود با ˈنبیل فهمیˈ، وزیر امور خارجه مصر در این خصوص خبر داد.

وی با اشاره به دیدار خود با ژنرال ˈعبدالفتاح السیسیˈ، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مصر افزود: ˈپیام اصلی من برای مردم مصر همواره یک چیز بوده و هست: این یک مشارکت بزرگ است؛ ما می خواهیم که مردم مصر به جلو حرکت کنند و قطعا خواهان آن هستیم که این انتخابات آغاز مرحله جدیدی در زندگی را در مصر رقم بزند. با این حال ما از برخی حوادث مصر نیز نگرانیم که صدور حکم اعدام برای بیش از 500 تن یکی از مهم ترین آنهاست.ˈ

وی گفت: من با هر کسی که در مصر صحبت کردم با ناراحتی گفت که این خواست آنها نبوده است. ما نیز در مقابل گفتیم که این اتفاق پیام بسیار منفی برای ما بود. ما همچنین درباره روزنامه نگاران و سایر فعالیت هایی که در مصر در جریان است، صحبت کردیم.

مترجمام** 1575 **9330
کد N225317