تحولات امنیتی سوریه/

خوشحالی مسیحیان از آزادی کامل شهر معلولا/ فرار تروریستها به نقاط مرزی لبنان ادامه دارد