در گفتگو با مهر مطرح شد؛

رویکرد مثبت مجمع تشخیص به طرح رسیدگی به اموال مسئولان/ بسیاری از مواد طرح در کمیسیون مشترک به تصویب رسیده است