آغازعملیات نظامیان اوکراین در شرق این کشور

عملیات نظامی

تهران - ایرنا- ˈاﻟﮑﺴﺎﻧﺪر ﺗﻮرﭼﯿﻨﻮفˈ، رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮری ﻣﻮﻗﺖ اوﮐﺮاﯾﻦ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﮫ بدنبال اداﻣﮫ درﮔﯿﺮی هﺎ در ﺷﺮق اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﻧﯿﺮوهﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ اوﮐﺮاﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮔﺴﺘﺮده ”ﺿﺪﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ“ را در اﯾﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻏﺎز ﮐﺮده اﻧﺪ.

بگزارش شبکه خبری یورو نیوز، رییس جمهور موقت اوکراین عنوان کرد: ”ﻣﻘﺎﻣﺎت اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ”ﺿﺪ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ“ را ﺑﺎ ﺣﻀﻮرﻧﻈﺎﻣﯿﺎن اوﮐﺮاﯾﻦ آﻏﺎز شود. ﻣﺎ هﺮﮔﺰ ﺑﮫ روﺳﯿﮫ اﺟﺎزه ﻧﺨﻮاهﯿﻢ داد ﺗﺎ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ هﻤﭽﻮن آﻧﭽﮫ در ﮐﺮﯾﻤﮫ اﻧﺠﺎم داد را در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮﻗﯽ اوﮐﺮاﯾﻦ ﺗﮑﺮار ﮐﻨﺪ.“

وی ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ هﻤﭽﻨﯿﻦ هﺸﺪار داد ﮐﮫ دوﻟﺖ اوﮐﺮاﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﺴﻠﺢ ﻃﺮﻓﺪاران روﺳﯿﮫ در ﺷﺮق ﮐﺸﻮر را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺨﻮاهﺪ ﮐﺮد و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ”هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ“ ﻣﺮدم اوﮐﺮاﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ”ﻣﺘﺠﺎوزان ﺧﺎرﺟﯽ“ ﺷﺪ.

براساس گزارش های منتشر شده ، نیروهای امنیتی اوکراین عملیاتی «ضدتروریستی» را در شهر اسلاویانسک در شرق این کشور آغاز کرده اند تا پاسگاه پلیس شهر را که به اشغال افراد مسلح طرفدار روسیه در آمده بود باز پس بگیرند.

آرسن آواکوف، وزیر کشور اوکراین، روز یکشنبه در صفحه فیس بوک خود نوشت «تمام واحدهای امنیتی» اوکراین در این عملیات شرکت دارند.

مقام های اوکراینی می گویند روسیه قصد دارد با بی ثبات کردن شرق عمدتا روس تبار اوکراین بهانه لازم را برای دخالت نظامی احتمالی به دست بیاورد. مسکو این اتهام که از سوی آمریکا نیز تکرار شده است را بی اساس می داند.

روز شنبه مردان مسلح پاسگاه پلیس و ساختمان های دولتی را در اسلاویانسک و شهرهای کراماتورسک و دروژکووکا در شرق اوکراین، اشغال کرده بودند.

این افراد مسلح با لباس های نظامی ضد استتار و با اتوبوس به محل اعزام شده بودند.

درهمین حال شبکه تلویزیونی فرانس دو شامگاه یکشنبه گزارش داد که پلیس اوکراین در برخورد با جدایی طلبان تردید دارد.

بگزارش این شبکه تلویزیونی به رغم آنکه رسانه های اوکراینی به درگیری مسلحانه در شهر اسلاویانسک اشاره کرده اند اما به طور قطع نمی توان از درگیری طرفداران روسیه و اوکراین سخن به میان آورد.

براساس این گزارش، کنترل مرکز این شهر در دست جدایی طلبان است. مقامات اوکراین وعده داده اند این شهر را پس خواهند گرفت. آنان روز گذشته موفق به این کار نشدند. نیروهای اوکراینی به حاشیه شهر رسیده اند اما مرکز شهر همچنان در دست جدایی طلبان است.

در همین حال وزارت امور خارجه روسیه روز یکشنبه دولت موقت اوکراین را متهم کرد که علیه مردمش جنگ به راه انداخته و از شورای امنیت خواست که برای بررسی اوضاع در شرق اوکراین، یک جلسه فوری برگزار کند.

دفتر نمایندگی روسیه در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک نیز به خبرنگاران گفت که نشست «مشورتی» اعضای شورای امنیت حدود ساعت هشت عصر به وقت محلی برگزار می شود.

شبس - 1552
کد N221970