با تصویب نمایندگان مجلس/

اعضای هیأت علمی دانشگاه ها در دفاتر نمایندگان به کار گیری می شوند

مجلس

با تصویب نمایندگان مجلس اعضای هیأت علمی دانشگاه ها در زمره افرادی که به درخواست نمایندگان در قالب ماموریت در دفاتر نمایندگی مامور می شوند قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان به بررسی طرح یک فوریت استفساریه تبصره ماده 76 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با موضوع اینکه آیا منظور از کارکنان یا کارشناسان دستگاه های مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری درخصوص ماموریت افرادی که به درخواست نمایندگان به دفاتر نمایندگی مامور می شوند شامل اعضای هیأت علمی دانشگاه ها نیز می باشد را بررسی کردند که پاسخ این استفساریه به رای نمایندگان گذاشته شد. بر این اساس نمایندگان به مشمول بودن اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و کلیه افرادی که از دستگاه های مذکور حقوق دریافت می کنند به عنوان کارکنان یا کارشناسان دستگاه های مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تبصره ماده 76 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی رای مثبت دادند.

این استفساریه با 170 رای موافق، 14 رای مخالف و دو رای ممتنع از 207 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.

براساس تبصره این استفساریه در خصوص اعضای هیأت علمی دانشگاه ها این طرح سالانه یک پایه ارتقا برای اعضای علمی دانشگاه ها محسوب می شود.

به گزارش مهر این پیشنهاد با هدف استفاده از نیروهای متخصص در امر قانون گذاری در کنار نمایندگان مطرح شده بود.