اعضای هیات علمی دانشگاه ها می توانند مشاور نمایندگان باشند

مشاور نمایندگان,طرح استفساریه

تهران - ایرنا - با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها نیز می توانند به نمایندگان مجلس شورای اسلامی مشاوره بدهند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به استفساریه تبصره ماده 76 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی رای مثبت دادند.

براساس این استفساریه منظور از کارکنان یا کارشناسان دستگاه های مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تبصره 76 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی شامل اعضای هیات علمی دانشگاه ها و تمامی افرادی که در دستگاه های مذکور حقوق دریافت می کنند نیز می باشد.

براساس تبصره این استفساریه در خصوص اعضای هیات علمی سالانه یک پایه ارتقا برای آنان محسوب می شود.

براساس تبصره ماده 76 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در هر دوره مجلس نمایندگان می توانند حداکثر 5 نفر از کارکنان یا کارشناسان دستگاه های مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری را برای به کارگیری در دفتر ارتباطات مردمی جهت حقوق مشاوره ای، اداری و خدماتی از دستگاه ذیربط درخواست نمایند و در این صورت با هماهنگی دستگاه مبدا درخواست ماموریت افراد مورد نظر معمول و شخص یا اشخاص مزبور به دفتر ارتباط مردمی نماینده مامور می شود.

حقوق، مزایا، حق ماموریت و اضافه کار این ماموران طبق قوانین و مقررات مربوطه برعهده دستگاه مامورکننده می باشد و میزان اضافه کار تا سقف مصوب اداره مربوطه و ماموریت ماهیانه و مرخصی استفاده شده توسط رییس دفتر نماینده به ستگاه ذیربط اعلام می شود.

افزایش تمامی حقوق قانونی این ماموران از جمله ارتقا، افزایش حقوق سنواتی، افزایش گروه و رتبه و سایر موارد مشابه در دوران ماموریت این افراد همانند سایر کارکنان دستگاه ذیربط می باشد.

تعداد افراد مورد نیاز هر حوزه انتخابیه با توجه به تعداد نمایندگان، تعداد شهر و روستا، جمعیت و وسعت، شرایط اقلیمی و جغرافیایی و سایر قابلیت های هر حوزه توسط کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس تعیین می شود.

پس از اعلام پایان ماموریت، دستگاه ذیربط موظف است این افراد را حداقل در پست سازمانی قبل از ماموریت و یا پست همتراز به کار گیرد.

از مجموع 207 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس 170 نماینده به این استفساریه رای مثبت دادند، 14 نفر با آن مخالفت کردند و دو نفر نیز به آن رای ممتنع دادند.

سیام(3)**2021**9132 ** 1418
کد N220219