هاشمی رفسنجانی:

ملت ایران پشتیبان تیم مذاکره کننده هسته ای است