دختر مرسی: فردی که در جلسه دادگاه حضور داشت، پدرم نبود

کد N218037