زهرا دانایی فر در گفتگو با مهر:

امید خانواده دانایی فر به بازگشت جمشید/ موضوع آزاد سازی مرزبانان تمام نشده است