انتقادپذیری از ویژگی های بارز شخصیت شهید صیاد شیرازی بود

کد N215894