مشروح مذاکرات سران ایران و آذربایجان/

روحانی:روابط نزدیک و برادرانه دو کشور باید روز به روز گسترش یابد/علی اف:برخی دوستی ایران و آذربایجان را نمی خواهند