نوذر شفیعی در گفتگو با مهر عنوان کرد؛

"نه" محکم افغان ها به گروههای رادیکال/ رقابت اصلی میان عبدالله و احمدزی است