آغاز مرحله دوم انتخابات هند/ شرکت 75 درصد از واجدان شرایط در مرحله اول