راه حل‎های پیشنهادی واشنگتن پست به قانونگذاران آمریکایی برای مهار ایران