گزارش خبرنگار اعزامي مهر/

تجمع 5نفره صهيونيستها علیه ظريف

سیاست خارجی

گروه انگشت شماری از صهيونيستها در مقابل محل اقامت تيم هسته اي كشورمان در وين تجمع كردند.

به گزارش خبرنگار اعزامي مهر به وين ، گروهي از حاميان صهيونيستي در مقابل هتل محل اقامت وزير امور خارجه كشورمان در وين تجمع كردند.

اين گروه انگشت شمار كه تعداد آنها حدود 5نفر بود در مقابل هتل كوبورگ تجمع كرده و يكي از آنها به وسيله ميكروفن متني را قرائت مي كند.