در گزارش مرکز پژوهش های مجلس مطرح شد؛

دولت جایگاهی برای کسب نظرات بخش خصوصی در نظر بگیرد

مجلس

گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی درباره نحوه اجرای بودجه سال 92 و 93 در مجلس شورای اسلامی قرائت شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره نحوه اجرای بودجه 92 و 93 در صحن علنی قرائت شد.

قاسمی نماینده مرکز پژوهش های مجلس در توضیح این گزارش گفت: در سال های گذشته احکام قانونی ضمن بودجه تصویب شد که اجرایی نشد. دولت محترم باید جایگاهی برای کسب نظارت بخش خصوصی و صاحب نظران اقتصادی در تنظیم بوجه در نظر بگیرد.

وی افزود: سیاست اقتصادی مقاومتی جهت دهی به اولویت ها است که مهمترین ویژگی اقتصاد مقاومتی آسیب ناپذیری در مقابل متغیرهای غیرقابل کنترل است. بنابراین باید برای الگوهای آسیب ناپذیر و تقویت و تاکید بر توسعه ملی تلاش کنیم.