خبرنگاران یونان به اعتصاب سراسری پیوستند

اعتصاب,یونان

آتن- ایرنا- خبرنگاران یونان به نشانه مخالفت با سیاست های دولت و در همراهی با اتحادیه های کارگری و کارمندی این کشور روز سه شنبه دست به اعتصاب زدند.

به گزارش ایرنا از آتن، بر اثر این اعتصاب 24 ساعته، خبرنگاران رسانه های دولتی، خصوصی، نوشتاری و گفتاری دست از کار کشیدند و یونان از نظر خبری و برنامه های اطلاع رسانی رادیویی وتلویزیونی در خاموشی مطلق فرو رفته است.

این اعتصاب 24 ساعته به ابتکار اتحادیه سراسری خبرنگاران روزنامه های یومیه (اسه ا)، اتحادیه سراسری خبرنگاران بخش خصوصی و فدراسیون خبرنگاران یونانی به منظور نشان دادن مخالفت خود با سیاست ریاضت اقتصادی و همراهی دولت یونان با خواسته های وام دهندگان خارجی به این کشور، دست به اعتصاب زده اند.

خبرنگاران خواستار ادامه روش قدیمی استخدام خبرنگاران براساس یک قانون مشخص هماهنگ و مشابه برای تمام خبرنگاران، تعیین نظام حقوقی یکسان برای تمام خبرنگاران دولتی و بخش خصوصی با هماهنگی و پس از توافق با سندیکاهای خبرنگاران، عدم تعدیل نیروی انسانی رسانه ها و عدم کاهش حقوق و مزایای بازنشستگی خبرنگاران هستند.

اروپام**2170**1485** 1337
کد N211022