استفان لندمن در گفتگو با مهر:

نگرانی ازاحتمال رویارویی نظامی شرق و غرب/دیوانه هایی در واشنگتن می خواهند پوتین را به چالش بکشند