بان کی مون:

سازمان ملل متحد همواره شرمسار است

آفریقا و خاورمیانه

دبیر کل سازمان ملل متحد در بیستمین سالگرد نسل کشی در رواندا برکوتاهی سازمان ملل در جلوگیری از این فاجعه انسانی اذعان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه ، بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد در بیستمین سالگرد نسل کشی رواندا در کیگالی گفت: سازمان ملل متحد همواره به خاطر این فاجعه احساس شرم می کند.

وی گفت: ما می توانستیم بیش از این کار کنیم. ما باید بیش از این  کاری انجام می دادیم. صلح بانان سازمان ملل متحد زمانی که بیشترین نیاز به وجود آنها بود از رواندا عقب نشینی کردند.

بان کی مون با اشاره به اینکه یک سال پس از نسل کشی رواندا، بوسنی های مسلمان در منطقه سربرنیتسا که سازمان ملل متحد محافظت از آنها را به عهده داشت به حال خود رها شدند گفت :  بعد از یک نسل، هنوز این شرمساری پاک نشده است.

دبیرکل سازمان ملل متحد خطاب به مردم روندا گفت : جامعه بین الملل زمانی که شما بیشترین نیاز را به آنها داشتید سکوت کرد.

شایان ذکر است سازمان ملل متحد که خود را در برابر کشتارهای رواندا ناتوان دیده بود، قسمت عمده ای از نیروهای خود را در اواسط آوریل 1994 از روندا خارج کرد بطوریکه آن زمان فقط 2500 نظامی سازمان ملل متحد در رواندا مستقر بودند و این اقدام در حالی صورت گرفت که شدیدترین کشتارها از هفتم آوریل آغاز شده بود.