نویسنده آمریکایی:

آگاهی اردوغان از تامین گاز سارین توسط ترکیه برای تروریست ها در سوریه

گاز سارین,ترکیه سوریه

آنکارا- ایرنا- ˈسیمور هیرشˈ روزنامه نگار سرشناس آمریکایی، ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر ترکیه را به آگاه بودن از تامین گاز ˈسارینˈ توسط این کشور برای تروریست های النصره در سوریه خبر داد.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا، هیرش در مطلبی در پایگاه خبری تحلیلی ˈLondon Review of Booksˈ نوشت: حمله شیمیایی 21 اوت سال 2013 در سوریه توسط گروهˈ النصرهˈ صورت گرفت و هدف از آن زمینه سازی برای حمله آمریکا و غرب به سوریه برای سرنگونی دولت دمشق بود.

وی افزود: گاز سارین مورد استفاده در این حمله شیمیایی، از ترکیه برای گروه النصره تامین شد و شخص اردوغان در جریان این اقدام بود.

هیرش مدعی شده که آمریکا در آخرین لحظه به واقعیت پی برده و از حمله به سوریه منصرف شده است زیرا افشای این مساله می توانسته نتایج بسیار بدی در پی داشته باشد؛ از این رو واشنگتن واقعیت را کتمان کرد.

این نویسنده آمریکایی با تاکید بر اینکه افشای این موضوع نتیجه گفت وگو با مسوولان اطلاعاتی و وزارت دفاع آمریکا و ماهها تحقیق و بررسی است، ادامه داد: در حمله شیمیایی 21 اوت سال گذشته در حومه دمشق، صدها غیرنظامی از جمله شماری زیادی زنان و کودکان کشته شدند.

به نوشته این روزنامه نگار آمریکایی، ترکیه با این پیش فرض چنین کاری را انجام داد که استفاده از سلاح شیمیایی خط قرمز آمریکا بود و منجر به دخالت نظامی واشنگتن در سوریه می شود اما اوباما با اقدام غیرمترقبه ای، موضوع حمله به سوریه را به کنگره ارجاع داد و دولت سوریه نیز با میانجیگیری روسیه، به نابودی سلاح های شیمایی در کشورش تن داد.

این خبر روز یکشنبه در سایت های مستقل و مخالف ترکیه و همچنین رسانه های اجتماعی منتشر شده و بازتاب گسترده ای داشته است. رسانه های ترکیه به تفصیل گزارش تحلیلی ˈسیمور هیرشˈ را منتشر کردند.

سایت خبری تحلیلی ˈدیکنˈ در این رابطه نوشت: تحلیل هیرش، واقعیت بسیار متفاوتی را از این جنایت هولناک و دسیسه چینی برای سرنگونی بشار اسد نشان می دهد.

این سایت ترکیه ای به مطلب هیرش اشاره کرد و به نقل از وی نوشت: این روزنامه نگار آمریکایی با تاکید بر اینکه اردوغان، پیروزی بشار اسد در این جنگ را فلاکتی برای خود قلمداد می کرد، گفته است که اردوغان از سال 2012 میلادی که جنگ به سود بشار اسد تغییر کرد، تلاش می کرد آمریکا را به کارزار بکشاند؛ برای تحقق این هدف نیز با کمک سازمان اطلاعات و ژاندارمری ترکیه، امکانات و تجهیزات مورد استفاده در ساخت سلاح های شیمیایی را برای گروه النصره مرتبط با القاعده تامین کرد.

در تابستان سال گذشته نیز به دنبال وقوع این حمله شیمیایی، در برخی از رسانه های منطقه و جهان، مطالبی درباره رد ادعای حمله شیمیایی به حومه دمشق توسط دولت بشار اسد منتشر شد و برخی از رسانه ها نیز با انتشار اسناد و مدارکی گفتند که گاز سارین از طریق ترکیه برای گروه های تروریستی تکفیری تامین شده است.

برخی از رسانه های مستقل ترکیه نیز گزارش تحلیلی ˈسیمور هیرشˈ را در شرایط فعلی و به ویژه بعد از اعلام نتایج انتخابات محلی در ترکیه که پیروزی بزرگی برای حزب حاکم به رهبری اردوغان به دنبال داشت، قابل تامل ارزیابی کرده اند.

در سال گذشته ادعاهای گوناگونی در رسانه های ترکیه در خصوص کشف گاز سارین در این کشور منتشر شد. شهریورماه سال گذشته دادﮔﺎﻫﯽ در ترکیه با ادعای اینکه ﻋﻨﻮان اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮاد ﮐﺸﻒ ﺷﺪه از ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﻫﺎی اﻟﻨﺼﺮه در ﺟﻨﻮب ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺿﺪﯾﺦ ﺑﻮده، ﻣﺘﻬﻤﺎن اﯾﻦ ﭘﺮوﻧﺪه را آزاد ﮐﺮد اما دادﺳﺘﺎﻧﯽ آداﻧﺎ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻮاد ﻣﮑﺸﻮﻓﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺎز ﺳﺎرﯾﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

12 ﻋﻀﻮ ﮔﺮوه تروریستی اﻟﻨﺼﺮه واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻟﻘﺎﻋﺪه، اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه سال گذشته در ﺷﻬﺮ آداﻧﺎ در ﺟﻨﻮب ﺗﺮﮐﯿﻪ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ دو ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺎز ﺳﺎرﯾﻦ و ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎدی اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﮐﺸﻒ و ﺿﺒﻂ ﺷﺪ.

دادﮔﺎﻫﯽ در آداﻧﺎ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮاد ﮐﺸﻒ ﺷﺪه از افراد وابسته به گروه تکفیری اﻟﻨﺼﺮه ˈآﻧﺘﯽ ﻓﺮﯾﺰˈ (ﺿﺪ ﯾﺦ) مورد استفاده برای خودروها بوده، ﺣﮑﻢ ﺑﻪ آزادی آﻧﺎن داد. ﺑﺮﺧﯽ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﺮﮐﯿﻪ اعلام کردند ﮐﻪ اﻓﺮاد ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺣﻤﻼت ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻋﻠﯿﻪ دوﻟﺖ ﺑﺸﺎر اﺳﺪ ﻋﺎزم ﺳﻮرﯾﻪ ﺷﺪﻧﺪ.

روزﻧﺎﻣﻪ آﯾﺪﯾﻨﻠﯿﮏ از رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ دوﻟﺖ اردوﻏﺎن ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﮔﺰارش داد ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ادﻋﺎﻫﺎی ﻣﻘﺎم های دوﻟﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر مبنی بر اینکه ﻣﻮاد ﮐﺸﻒ ﺷﺪه از ﮔﺮوه اﻟﻨﺼﺮه ضدیخ بوده را تکذیب کرده است.

اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﺷﺖ: دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﺮﮐﯿﻪ ادﻋﺎﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد درﺑﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﺸﻒ ﮔﺎز ﺳﺎرﯾﻦ و ﻣﺘﻬﻤﺎن دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه را ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

در ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮش ادﻋﺎﻧﺎﻣﻪ دادﺳﺘﺎﻧﯽ در دادﮔﺎه، روﻧﺪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ﮔﺮوه تروریستی اﻟﻨﺼﺮه واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻟﻘﺎﻋﺪه در ﺗﺮﮐﯿﻪ اﺑﻌﺎد ﺟﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

خاورم/2011**230 ** 2023
کد N208285