طرفداران روسیه فرمانداری دونتسک را تصرف کردند

آمریکا اروپا

طرفداران الحاق دونتسک به روسیه ساختمان فرمانداری این شهر شرقی اوکراین را به تصرف خود درآوردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه ، طرفداران الحاق دونتسک اوکراین به روسیه بعد از برگزاری تظاهرات به ساختمان های دولتی این شهر حمله کردند.

در جریان حمله این افراد به ساختمان فرمانداری این شهر آنها توانستند کنترل این ساختمان را در اختیار خود بگیرند.

شماری از مردم این شهر شرقی اوکراین خواستار برگزاری رفراندوم برای الحاق این شهر به روسیه مشابه آنچه که در کریمه اتفاق افتاد هستند.