گزارش ویژه خبری/

آتن پایتخت یونان ، تنها پایتخت یک کشور اروپایی که بدون مسجد رسمی است

تنها پایتخت بی مسجد اروپا,یونان

آتن - ایرنا - شهر آتن با بیش از400 هزار مسلمان، تنها پایتخت یک کشور اروپایی است که فاقد یک مسجد رسمی می باشد.

به گزارش ایرنا از آتن، پایتخت یونان یکی از قدیمی ترین پایتخت های کشورهای اروپایی است و درحالیکه بیش از400 هزارمسلمان دراین شهرزندگی و مشغول بکارند، فاقد یک مسجد رسمی است.

داستان ساخت و احداث مسجدی رسمی درشهر آتن، طولانی است و به سال 1967 برمی گردد،درآن زمان تعداد زیادی ازمسلمانان وروشنفکران این کشور از دولتمردان آن زمان خواسته بودند برای ساخت واحداث مسجدی دراین شهر برای مسلمانان مقیم اقدام نماید.

درسال 1974 میلادی نیزعربستان سعودی درسفری که ˈ کنستانتینوس کارامانلیسˈ نخست وزیریونان به ریاض دادشت؛ بطوررسمی ازوی خواسته شدبرای ساخت واحداث مسجدی دراین شهراقدام نماید .

در سال 1988 – 1989 شهرداروقت آتنˈ اندونیس تریچیسˈ پس ازرایزنی با صاحب نظران تصمیم گرفت یکی ازمساجد قدیمی درمرکز شهرآتن را، که به موزه تبدل شده برای انجام مراسم مذهبی دراختیارمسلمانان قراردهد، ولی با عکس العمل شدید کلیسای ارتدکس یونان مواجه گردید وتظاهرات گسترده ای توسط این کلیسا علیه چنین تصمیمی به راه افتاد واین طرح هرگزعملی نگردید.

کلیسای ارتدکس یونان با بهانه قراردادن اینکه وجود مسجدی درمرکز شهرآتن برای گردشگران خارجی که به یونان وآتن سفرمی کنند،چنین تداعی خواهد کرد که وارد یک کشوراسلامی شده اند از شهردار وقت و دولتمردان خواستند که این تصمیم را لغو نمایند و اعلام کرد: تحت هیچ شرایطی اجازه فعالیت به مسجدی در مرکزشهر آتن را نخواهد داد.

انجمن مسلمانان یونان سال هاست برای ساخت واحداث مسجدی درشهرآتن و تعیین قبرستانی برای دفن مردگان مسلمانان با دولتمردان یونان رایزنی وتلاش می کند ولی به رغم قول های داده شده مبنی بر مساعدت وهمکاری برای ساخت و احداث مسجدی ازطرف مسئولان، تا کنون اینگونه تلاش ها نیز نتیجه ای دربر نداشته است.

قبل از سال 2004 میلادی با درخواست وتلاش روشنفکران فکران یونانی و درخواست مکررمسلمانان برای ایجاد وساخت مسجدی درچارچوب ساخت و احداث تاسیسات مورد نیاز برگزاری بازیهای المپیک سال 2004 میلادی آتن، دولت یونان اعلام کرد : به علت حضور گسترده ورزشکاران و ورزش دوستان مسلمان دربازیهای المپیک 2004 میلادی، تصمیم گرفته که مسجدی در 30 کیلومتری شهرآتن بسازد واین طرج نیز به تصویب پارلمان یونان رسید ولی هرگزاین طرح نیزعملی نگردید.

پس از تصویب این طرح توسط پارلمان یونان کلیسای ارتدکس یونان وبخصوص کلیسای منطقه ˈ پینیاˈ که قراربود مسجد درآن ساخته شود، با حمایت شهرداراین منطقه برعلیه ساخت واحداث مسجدی درمنطقه مخالفت کرده ودست به تظاهرات زدند واجرای این طرح هم عقیم ماند.

کلیسای ارتدکس یونان در ان زمان نیز، با اعلام حمایت ازکلیسای این منطقه باردیگراعلام کرد: چنانچه مسجدی دراین منطقه نزدیک فرودگاه بین المللی آتن ساخته شود، گردشگران خارجی بمجرد ورود به آتن ، تصور خواهند کرد که به یک کشوراسلامی سفر کرده اند وبنابراین با ساخت مسجدی رسمی دراین منطقه شدیداً مخالف هستیم و دولت بایستی ازاین تصمیم خود دست بردارد.

در سال 2009 میلادی دولت سوسیالیست پاسوک به رهبری ˈ چرچ پاپااندرئوˈ نخست وزیر وقت، طرحی را به پارلمان این کشور برای ساخت واحداث مسجدی در منطقه ای ازشهرآتن را ارایه که به با اکثریت آراء به تصویب نمایندگان پارلمان این کشوررسید وسپس زمین مورد نیاز برای ساخت واحداث این مسجد را تعیین کرد.

ولی با سقوط دولت سوسیالیست پاسوک به علت اوج گیری اعتراضات مردمی به سیاست ریاضت اقتصادی وی، اجرای این طرح نیز نا کام ماند.

در سال 2012 میلادی که دولت راستگرای محافظه کاردمکراسی نوین به رهبری ˈ اندونیس ساماراسˈ و با همکاری وائتلاف حزب سوسیالیست پاسوک به رهبری ˈ اونگلوس ونیزلوسˈ بقدرت رسید، مدتی اجرای این طرح مسکوت گذاشته شد، سپس وسعت تعیین شده برای ساخت واحداث این مسجد توسط دولت قبلی را زیاد اعلام کرد وطرح جدیدی برای ساخت مسحدی بدون مناره، را به تصویب رساند و هزینه ساخت واحداث این مسجد را نیز تعیین کرد.

باردیگر شهروندان منطقه ای که قرار است مسجدی درآنجا ساخته واحداث گردد، دست به تظاهرات زدند و برعلیه این طرح وتصمیم دولت به دادگاه شکایت کرده اند که حداقل تا تشکیل دادگاه و بررسی این مساله مدتی حدود 3 الی 4 سال طول خواهد کشید.

اختیارات ساخت و احداث مسجد درشهراتن به عهده وزارت آموزش وامور مذهب و صدورمجوز ساخت با شهردارآتن می باشد.

اما دراین اواخر نیزنماینده حزب راستگرای دمکراسی نوین ونامزد شهرداری شهرآتن طی سخنانی در تبلیغات انتخاباتی خود، ساخت مسجدی درآتن را پس از برگزاری همه پرسی و نظرموافق شهروندان امکان پذیر قلمداد کرده است.

« آریس اسپیلیتوپولوسˈ نماینده پارلمان یونان ازطرف حزب راستگرای و محافظه کاریونان ویکی ازاعضای رده بالای این حزب که نامزد شهرداری شهر آتن می باشد طی سخنانی با اشاره به طرح ساخت واحداث مسجدی درشهرآتن گفت: بایستی پس ازبرگزاری همه پرسی و توافق شهروندان نسبت به ساخت و احداث مسجدی درشهرآتن اقدام گردد.

وی گفته است: براساس اصل اجرای دمکراسی درکشور بایستی با توافق مردم در مورد ساخت واحداث مسجدی درمحدوده شهرآتن اقدام گردید وچنانچه مردم با ساخت چنین مسجدی مخالف باشند،امکان ساخت مسجدی دراین شهر وجود نخواهد داشت .

این اظهارات با عکس العمل شدید تعدادی ازاحزب سیاسی یونان مواجه گردید و این اینگونه اظهارات را خلاف حقوق بشروآزادی مذهبی دانستند.

حزب سوسیالیست پاسوک وحزب چپ دمکراتیک طی بیانیه های جداگانه ای ضمن انتقاد شدید ازاینگونه اظهارات گفته اند: دمکراسی به معنای احترام به حقوق بشروحقوق اقلیت نیست وبه نظر می رسد که نامزد شهرداری شهر آتن، هیچگونه اطلاعی ازحقوق شهروندی ندارد.

این احزاب طرح مصوب مجلس برای ساخت واحداث مسجدی درشهرآتن را قابل اجرا قلمداد کرد ه واعلام کردند که نبایستی بیش ازاین تاخیری درساخت واحداث مسجدی برای مسلمان پیش آید.

یونان درحالی اجازساخت واحداث مسجدی رسمی درشهرآتن را نمی دهد که خود این کشور 10 میلیون نفری درتمام کشورهای اسلامی به استثنای کشورعربستان سعودی دارای اسقف گری ویا کلیسا می باشد و کشیش های ارتدکس این کشور، درکشورهای اسلامی به فعالیت های گسترده مشغول هستند.

مسلمانان مقیم شهرآتن نه تنها ازنداشتن مسجد رسمی رنج می برند بلکه برای دفن مردگان خود به علت عدم وجود گورستانی برای مسلمانان این شهر،نیز با مشکلات جدی روبروهستند وبا بیستی مردگان خود را به شمال یونان، یعنی حدود 700 کیلومتری آتن منتقل کنند ویا به کشورهای خود برگردانند.

البته مسلمانان مقیم شهرآتن، با اجازه گاراژه های متروکه و زیر زمین ها ی متروکه، نسبت به ایجاد نمازخانه هایی برای خود اقدام کرده اند، ولی دولت دراین اواخر نیزاعلام کرده که مجوزفعالیت نمازخانه ها را سخت تر خواهد کرد و تا کنون نیز تعدادی ازاین نمازخانه ها را به دلیل اینکه توسط مسئولان غیرمناسب تشخص داده شده بودند، تعطیل کرده اند.

اروپام**2170**1547
کد N207757