با تصویب مجلس؛

شهرداری ها به مالکان اراضی واقع در حریم امنیتی پروانه ساخت می دهند

مصوبه

تهران - ایرنا - نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند: شهرداری ها و سایر مراجع قانونی ذیربط موظف هستند در صورت مراجعه مالکان اراضی واقع در حریم امنیتی اماکن و تاسیسات قانون تعیین حریم حفاظتی امنیتی اماکن تاسیسات کشور پروانه ساخت دهند.

کد N206674