نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری الجزایر نگران تقلب هستند

آفریقا و خاورمیانه

نخست وزیر اسبق الجزایر و یکی از نامزدهای کنونی انتخابات ریاست جمهوری از احتمال وقوع تقلب در انتخابات آتی ریاست جمهوری این کشور اظهار نگرانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "علی بن فلیس" نخست وزیر اسبق الجزایر و نامزد انتخابات آتی ریاست جمهوری این کشور ضمن اظهار نگرانی نسبت به بروز تقلب در این انتخابات گفت: تقلب در روند انتخابات ریاست جمهوری بزرگترین رقیب من در این انتخابات محسوب می شود.

وی با اشاره به انتخابات سال 2004 مدعی شد: آنچه که در این انتخابات اتفاق افتاد تقلبی بیش نبوده و بازتده اصلی، اصل دموکراسی در کشور بود.

بن فلیس در انتخابات ریاست جمهوری سال 2004 به عنوان رقیب انتخاباتی "عبدالعیز بوتفلیقه" رئیس جمهوری کنونی الجزایر توانست تنها 6 درصد آراء را به خود اختصاص دهد.

این در حالی است که بن فلیس در سال 1999 به عنوان مدیر کمپین انتخاباتی عبدالعزیز بوتفلیقه منسوب شده و از سال 2003 تا 2004 نیز توسط وی به سمت نخست وزیری گمارده شد.