بی اعتمادی مردم یونان به احزاب سیاسی این کشور بی سابقه است

دیگر اعتمادی ندارند,یونان

آتن- ایرنا- براساس یافته های یک نظر سنجی عمومی ،بی اعتمادی شهروندان یونانی به احزاب سیاسی بسیار گسترده و بی سابقه است

کد N205927