افغانستان زیر ذره بین نگاه غربیها/ توجه ویژه به حضور زنان در انتخابات