تصاویری از حال و هوای انتخابات در افغانستان/ حمایت زنان از عبدالله