مهاجران افغان چگونه رای می دهند؟/ جزئیات تدابیر امنیتی برای جلوگیری از بروز تقلب