تابوی بکار بردن کلمه ˈکردستان ˈ در ترکیه شکسته می شود

ترکیه

آنکارا- ایرنا - تابوی به کار بردن کلمه ˈ کردستان ˈ در ترکیه در پی درخواست یک گروه از صاحبان صنایع و تجار کرد در شهرستان کردنشین ˈدیاربکر ˈ برای تاسیس یک انجمن با نام ˈکردستانˈ شکسته می شود.

کد N205535