بررسی طرح تعیین تکلیف دوره‌های آموزشی تربیت بهورز در کمیسیون اجتماعی

مجلس

بررسی طرح تعیین تکلیف دوره‌های آموزشی تربیت بهورز وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و همچنین بررسی لایحه اساسنامه انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی از موارد کاری این کمیسیون به شمار می‌آید.

بررسی طرح تعیین تکلیف دوره‌های آموزشی تربیت بهورز وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و همچنین بررسی لایحه اساسنامه انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی از دیگر موارد کاری اکمیسیون اجتماعی به شمار می‌آید.
به گزارش ایلنا، کمیسیون اجتماعی در هفته جاری بررسی لایحه یک فوریتی تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور را در دستور کار دارد.
بررسی طرح تعیین تکلیف دوره‌های آموزشی تربیت بهورز وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و همچنین بررسی لایحه اساسنامه انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی نیز از دیگر موارد کاری این کمیسیون به شمار می‌آید.

کد N205313