در پی لغو دادگاه های ویژه در ترکیه 31 عضو ˈپ.ک.کˈ آزاد شدند

ساختار شهری

آنکارا - ایرنا - 31 عضو ساختار شهری حزب غیر قانونی کارگران کرد ترکیه (پ.ک.ک ) موسوم به ˈکا.ج.کاˈ که در عملیات مختلف در سال های اخیر دستگیر شده بودند، آزاد شدند.

کد N205255