تشدید مجازات انکار کنندگان روایت رسمی درباره نازیسم در روسیه

واحد مرکزی خبر نوشت:

نمایندگان پارلمان روسیه روز جمعه قانونی را به تصویب رساندند که مجازات منتقدان روایت رسمی از جنگ 

جهانی دوم را تشدید می بخشد.
قانون جدید تجدید نظر در روایت رسمی جنگ جهانی را ترمیم چهره نازیسم دانسته و برای افرادی که این قانون را نقض کنند، مجازات شدیدتری در نظر گرفته است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از مسکو، قانون جدید ماده ای به قوانین کیفری روسیه می افزاید که انکارکنندگان واقعیات به اثبات رسیده در دادگاه نورنبرگ را با مجازاتهای بیشتری روبرو می کند.
قانون جدید همچنین انتشار اطلاعات نادرست را در مورد اقدامات اتحاد جماهیر شوروی سابق در جنگ جهانی دوم مشمول مجازات شدیدتری می داند.
بر اساس این گزارش، خبرگزاری های روسیه مجازات کسانی را که از قانون جدید تخطی کنند، حداکثر پنج سال حبس یا 500 هزار روبل (برابر با 10 هزار و 330 یورو) جریمه نقدی اعلام کردند.
ایرینا یارووایا، از نمایندگان مجلس دوما به خبرگزاری اینترفاکس گفت (در جنگ جهانی دوم)، روسیه تنها از خود دفاع نکرد بلکه از تمام کشورها در برابر فاشیسم (آلمان) دفاع کرد.
وی تاکید کرد: از دیدگاه ما، ترمیم چهره نازیسم جرمی علیه روسیه و مردم آن تلقی شده و خواهد شد

4949

کد N203928