رییس سازمان حفاظت محیط زیست در جمع شرکت های ژاپنی

دیپلماسی محیط زیستی و تحکیم روابط، سیاست دولت تدبیر و امید است

کد N202224