افخم در واکنش به تصویب قطعنامه پارلمان اروپا علیه ایران:

اقدام پارلمان اروپا واقع‌بینانه و سازنده نیست

سیاست خارجی

جمهوری اسلامی ایران با الهام از تعالیم دینی و اسلامی، حفظ و رعایت حقوق شهروندان و ارتقای حقوق بشر را بطور جدی دنبال می کند و طرح ادعاهای یک طرفه؛ بی اساس و غیرمستند در این زمینه به طور قطع کمک کننده نخواهد بود.

سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به قطعنامه پارلمان اروپا، این قطعنامه را غیرواقع بینانه دانست و گفت:اقدام پارلمان اروپا در تصویب قطعنامه و طرح ادعاهای بی اساس حقوق بشری سازنده نیست و با روند جاری تحرکات همخوانی ندارد.

به گزارش ایلنا، مرضیه افخم اظهار داشت: در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپایی گام های اولیه و قابل تاملی برای حل و فصل مسائل پیش روی دو طرف برداشته اند، موضع گیری حقوق بشری پارلمان اروپا و طرح موضوعات غیرواقعی بخصوص در مورد انتخابات ایران مردود و غیرقابل قبول است.

سخنگوی وزارت امور خارجه اضافه کرد: لزوم احترام و درک پارلمان اروپا نسبت به باورهای دینی، تاریخی و فرهنگی کشورها امری اجتناب ناپذیر بوده و پارلمان اروپا برای کمک به رفع دغدغه حقوق بشری در سطح جهان به طوراساسی وبنیادین مانع شود که حقوق بشر به عنوان ابزاری سیاسی مورد استفاده قرار گیرد.

افخم یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران با الهام از تعالیم دینی و اسلامی، حفظ و رعایت حقوق شهروندان و ارتقای حقوق بشر را بطور جدی دنبال می کند و طرح ادعاهای یک طرفه؛ بی اساس و غیرمستند در این زمینه به طور قطع کمک کننده نخواهد بود.

کد N202040