شکایت سه حزب ترکیه در باره انتخابات شهرداریها

انتخابات

آنکارا - ایرنا - سه حزبی که بیشترین آرا را در انتخابات شهرداریها در ترکیه کسب کردند نسبت به شمارش آرا در برخی از شهرستانها به شورای عالی انتخابات شکایت کردند.

حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ و احزاب ˈجمهوریخواه خلقˈ و ˈحرکت ملیˈ با گذشت سه روز از انتخابات شهرداریها در ترکیه نسبت به شمارش آرا در برخی از شهرستانها معترض هستند.

حزب ملی گرای ˈ حرکت ملی ˈ که با کسب 15 درصد آرا در رده سوم قرار گرفت به شمارش آرا در شهرهای ˈکاستامونو ، ایغدیر و کوتاهایاˈ معترض است و به شورای عالی انتخابات ترکیه شکایت کرده است.

حزب لاییک جمهوریخواه خلق که 28 درصد آرای انتخابات شهرداریها در ترکیه را کسب کرد، افزون بر اعتراض در خصوص شمارش آرا در آنکارا خواستار بازبینی آرا در مناطق ˈکوچوک چکمه ، بی اوغلو و اوسکودارˈ در استانبول شده است.

براساس این گزارش حزب حاکم عدالت و توسعه که با کسب 45 درصد آرا در آمار غیر رسمی به عنوان پیروز انتخابات اعلام شده، خواستار بازبینی آرای منطقه اوسکودار در استانبول شده است.

خاورم **230**1577
کد N201595