تمرینات بین المللی نظامی ˈویکینگ 14ˈ در صربستان آغاز شد

کد N201556