سفیر آمریکا در هند استعفا داد

آسیا اقیانوسیه

تنش دیپلماتیک بین واشنگتن و دهلی نو منجر به استعفای سفیر آمریکا در هند شد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از رویترز، در پی مناقشه سیاسی اخیر بین واشنگتن و دهلی نو، سفیر آمریکا در هند استعفا کرد.

مناقشه دیپلماتیک میان هند و آمریکا به دنبال دستگیری دیوانی خبراگاد دیپلمات هندی در نیویورک بالا گرفته بود. حدود 3 ماه پیش خانم خبراگاد معاون امور کنسولی هند در نیویورک به اتهام کلاه برداری در گرفتن ویزا برای خدمتکارش و پرداخت دستمزد بسیار پایین تر از مبلغ قانونی بازداشت شد.

سانگیتا ریچارد خدمتکار خانم خبراگاد از او شکایت کرده بود؛ در مقابل خانم خبراگاد خدمتکارش را به دزدی و اخاذی متهم کرد.

هند گفته از شیوه برخورد با دیپلماتش شوکه شده است. به خانم خبراگاد هنگام دستگیری دستبند زدند و او را به صورت برهنه بازرسی بدنی کردند.

آمریکا خانم خبراگاد را به کلاه برداری متهم کرده و از هند خواست مصونیت دیپلماتیک او را لغو کند. هند با این موضوع مخالفت کرد و آمریکا از این دیپلمات خواست به هند برگردد.

دیوانی خبراگاد بالاخره خاک آمریکا را ترک کرد و تا کنون همه اتهامات را رد کرده است.

- See more at: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930112000303#sthash.VeVrkWin.dpuf

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کشمکش دیپلماتیک بین آمریکا و هند منجر به استعفای سفیر آمریکا در دهلی نو شد.

کشمکش بین هند و آمریکا بعد از دستگیری دیوانی خبراگاد دیپلمات هندی در نیویورک بالا گرفت.

خانم خبراگاد معاون امور کنسولی هند در نیویورک 3ه ماه قبل به اتهام کلاه برداری به خاطر گرفتن ویزا برای خدمتکارش و پرداخت دستمزد بسیار پایین تر از مبلغ قانونی بازداشت شد.

سانگیتا ریچارد خدمتکار خانم خبراگاد از او شکایت کرد اما وی در مقابل خدمتکارش را به دزدی و اخاذی متهم کرد.

به خانم خبراگاد هنگام دستگیری دستبند زدند و او را به صورت برهنه بازرسی بدنی کردند و همین امر باعث شد تا هند از نحوه رفتار با دیپلمات این کشور در آمریکا ابراز شوکه شدن کرد.

آمریکا خانم خبراگاد را به کلاه برداری متهم کرده و از هند خواست مصونیت دیپلماتیک او را لغو کند. هند با این موضوع مخالفت کرد و آمریکا از این دیپلمات خواست به هند برگردد.

دیوانی خبراگاد سر انجام مجبور به ترک خاک آمریکا شد اما وی تا کنون همه اتهامات را رد کرده است.